Logo ubs ua 5

Система управління якістю

Створено: Понеділок, 29 лютого 2016, 10:53
Перегляди: 12235

Університет банківської справи перший в Україні навчальний заклад економічного профілю IV рівня акредитації, сертифікований за міжнародними стандартами системи управління якістю ISO 9001-2008.

Політика Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» у сфері якості освітніх послуг на 2017 рік

Стратегія змін

Стратегія УБС


Цілі у сфері якості Вимірний показник
Створити коледжі при Львівському та Харківському навчально-наукових інститутутах в структурі Університету банківської справи До 15 грудня 2017 р.
Пройти сертифікаційний аудит на відповідність системи управління університету вимогам стандарту ISO 9001:2008 До 1 вересня 2017 р.
Забезпечити академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних працівників у рамках підписаних угод (включаючи угоди Еразмус +)

15 студентів, аспірантів і докторантів,

10 викладачів

Забезпечити набір іноземних громадян на підготовчі відділення, бакалаврат та магістратуру Не менше 30 осіб

Забезпечити дотримання якісних показників навчання:

Успішності якості навчання

90%

50%

Забезпечити ліцензування на провадження освітньої діяльності та акредитації освітніх програм за відповідними спеціальностями

За окремим планом

До 20 грудня 2017 р.

Забезпечити рівень працевлаштування випускників Не нижче 85%
Забезпечити належну організацію вступної компанії та виконати план набору на навчання вступників для підготовки за рівнями вищої освіти бакалавр, спеціаліст, магістр. Липень-серпень 2017
Забезпечити збільшення контингенту студентів за рахунок розширення спеціальностей, спеціалізацій, магістерських програм тощо. На 3%

Провести та надати допомогу в організації:

   -  міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій науково-педагогічних працівників, молодих вчених, аспірантів та студентів;

   -  засідань Дискусійного клубу;

   -  Університетського етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових природничих, технічних і гуманітарних наук;

За окремими планами
Забезпечити вступну кампанію до аспірантури за галузями знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», та докторантури за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування». До 1 грудня 2017 р.
Забезпечити дотримання вимог при поданні заявок навключення наукових фахових видань Університету до наукометричних баз даних. До 1 грудня 2017 р.
На засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 розглянути 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук і 10 дисертацій – кандидата (доктора філософії)

3/10

До 20 грудня 2017 р.

Забезпечити в 2016 році отримання науково-педагогічними працівниками вчених звань «професор» / «доцент».

2/7

Забезпечити підготовку та подання до Міністерства освіти і науки Українипроектів фундаментальних та прикладних досліджень, науково-технічних розробок для участі у конкурсному відборі на отримання фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та на умовах державного замовлення. 6
Сформувати спеціальний фонд фінансування науково-дослідної роботи за рахунок виконання госпдоговірної тематики, залучення державного замовлення, грантового фінансування від вітчизняних та міжнародних організацій, а також надання платних послуг у сфері наукової та науково-дослідної діяльності. Протягом 2017 р.
Посилити позиції Університету в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України, який узагальнює їх рейтингові місця за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс",що складається Міністерством освіти і науки України.

Вище, ніж 119

Збільшити доходи за рахунок проведення наукових заходів відповідно до затвердженої Стратегії розвитку Університету. До 20 грудня 2017 р.
Забезпечувати зменшення витрат, передбачених в кошторисах доходів і витрат Університету та Інститутів, на транспортні послуги, зв’язок, використання витратних матеріалів та на проведення заходів, які не   стосуються навчальної та наукової діяльності.

на 10%

протягом 2017 р.